Política de protecció de dades

Darrera actualització: Juny 12 de 2022

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD), Inte, implantació de noves tècniques empresarials SL (d’ara endavant Inte o Wetopi) posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

Dades del responsable del tractament

Inte, implantació de noves tècniques empresarials SL

NIF: B-61386777

Domicili social: C/ Sant Martí 3 – 08172 de Sant Cugat del Vallès, Barcelona

E-mail: info@wetopi.com

Dades de contacte del Delegat de Protecció de dades: dpo@wetopi.com

Àmbit d’aplicació

Aquesta política és aplicable:

 • A aquelles persones que visitin la pàgina web de Wetopi, wetopi.com
 • A aquells que voluntàriament es comuniquin amb Wetopi a través de correu electrònic, xat o que emplenen qualsevol dels formularis de recollida de dades publicats a la pàgina web de Wetopi.
 • A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i serveis de Wetopi o que sol·licitin participar en alguna de les accions comercials de Wetopi.
 • A qui formalitzi una relació contractual amb Wetopi mitjançant la contractació dels seus productes i serveis.
 • A qui utilitzi qualsevol altre servei present al lloc web que impliqui la comunicació de dades a Wetopi o l’accés a dades per Wetopi per a la prestació dels seus serveis.
 • A qualssevol altres que, directament o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de Wetopi per a qualsevol de les finalitats recollides a la present Política.

La utilització dels productes i els serveis de Wetopi requereix l’acceptació expressa d’aquesta Política.

Wetopi adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les dades personals, per la qual cosa les dades que faciliti a Wetopi han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En aquest sentit, l’usuari i/o client serà l’únic responsable davant de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers oa Wetopi per l’ús de dades d’una altra persona o de les seves dades quan siguin falses, errònies, no actuals, inadequades o no pertinents. Igualment, l’usuari i/o client que comuniqui les dades personals d’un tercer serà responsable d’haver demanat l’autorització corresponent del mateix interessat, així com de les conseqüències en cas contrari.

De la mateixa manera, l’usuari i/o el client que comuniqui dades personals a Wetopi declara ser major d’edat, de conformitat amb el que disposa la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a Wetopi. Qualsevol dada facilitada sobre un menor requerirà el consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà d’aplicació subsidiària respecte d’aquelles altres condicions que s’estableixin amb caràcter especial sobre protecció de dades personals i siguin comunicades, sense caràcter limitatiu, a través dels formularis de registre, contractes i/o condicions dels serveis particulars. tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en aquestes.

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

Wetopi, en la seva condició de responsable del tractament, informa els usuaris de l’existència de diversos tractaments i fitxers en què es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicades a Wetopi.

Les finalitats de la recollida i tractament de dades personals són les següents:

 • En relació a les galetes que Wetopi utilitza en la navegació a través de les seves pàgines web ( wetopi.com i app.Wetopi.com), s’emmagatzemen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar-ne la usabilitat, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-s’hi, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. En el cas dels usuaris que ja siguin clients de Wetopi, la informació recollida amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que Wetopi posa a la vostra disposició per a la gestió dels serveis. En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el vostre navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de Wetopi encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es vol retirar aquest, s’hauran d’eliminar aquelles emmagatzemades a l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors. Tota la informació sobre les cookies utilitzades per Wetopi, es troba publicada a la seva Política de Cookies, disponible per a la seva consulta a politica-de-cookies.
 • En el cas de l’enviament d’un correu electrònic a Wetopi o d’una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mitjà, com ara un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades per Wetopi és l’atenció de les consultes i sol·licituds d’informació que es plantegin sobre els productes i serveis de Wetopi.
 • En el cas de l’enviament d’un correu electrònic a Wetopi relacionat amb les ofertes d’ocupació, aquestes dades seran tractades per participar en els procediments de selecció de personal.
 • En el cas de formularis de Wetopi que els interessats emplenen per participar en alguna de les accions comercials de Wetopi, la finalitat serà possibilitar aquesta participació, així com l’enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els serveis de Wetopi, llevat que l’interessat manifesti expressament la seva oposició en el mateix moment de la recollida de les dades. No obstant això, linteressat podrà modificar la seva decisió en qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans facilitats per Wetopi amb aquesta finalitat.
 • En la contractació dels serveis oferts per Wetopi, es recolliran únicament aquelles dades personals que siguin necessàries per establir la relació contractual i possibilitar la prestació dels serveis i remuneració dels mateixos per part dels clients, essent aquestes dades recollides i tractades amb les següents finalitats:
  • La finalitat principal consistirà en el manteniment de la relació contractual que s’estableixi amb el client, de conformitat amb la naturalesa i les característiques dels serveis contractats, contactant Wetopi amb el client a través de l’adreça de correu electrònic, telèfon o altres mitjans indicats per aquest darrer.
  • Per a l’enviament de documentació i informació relacionada amb els serveis contractats, així com per a l’enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els mateixos o altres de similars per part de Wetopi, a través de correu postal, e-mail, telèfon, SMS o altres mitjans indicats pel client, llevat que aquest manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la contractació. Independentment de si el client hagués triat rebre o no informació comercial de Wetopi, el client podrà modificar la seva decisió en qualsevol moment, tantes vegades com vulgui, a través de l’apartat específic disponible per a això a la seva Àrea de Client.
  • Per al manteniment de registres històrics de les relacions comercials durant els terminis establerts legalment.
  • En aquells casos en què Wetopi hagi d’accedir i/o tractar dades personals respecte de les quals el client tingués la condició de responsable o encarregat del tractament, Wetopi tractarà aquestes dades en qualitat d’encarregat del tractament d’acord amb el que preveu l’article 28 del RGPD i d’acord amb el que indica l’apartat anomenat «Wetopi com a encarregat del tractament», inclòs en aquesta Política.
  • En compliment del que disposa la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, Wetopi informa a l’usuari que es procedirà a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desplegament de les comunicacions, així com si s’escau, a comunicar les dades esmentades als òrgans competents sempre que concorrin les circumstàncies legals previstes en aquesta Llei.
  • Per a totes aquelles altres finalitats, que de forma expressa apareguin recollides a les Condicions Específiques que siguin d’aplicació al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest.

Termini de conservació de les dades personals

Wetopi conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. Wetopi podrà mantenir degudament bloquejades aquestes dades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.

En el cas de les dades objecte de conservació amb motiu de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, el període de conservació serà el detallat en aquesta normativa.

Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollides per Wetopi seran les següents:

 • Els mateixos empleats de Wetopi en el compliment de les seves funcions.
 • Els proveïdors de Wetopi que intervinguin en la prestació dels serveis, en el cas que això fos necessari per prestar-los.
 • Els òrgans judicials o administratius, així com les forces i cossos de seguretat de l’Estat, en el cas que Wetopi fos requerit d’acord amb la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els clients i els serveis.
 • Qualssevol altres que a causa de la naturalesa del servei hagin d’accedir a les dades facilitades amb aquest, tal com es detalla a les Condicions Específiques que siguin d’aplicació al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest.

Drets dels usuaris i exercici dels mateixos

Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els següents drets reconeguts pel RGPD:

 • Dret daccés.
  Els usuaris tenen dret a obtenir de Wetopi informació sobre si s’estan tractant dades personals que li concerneixen, a accedir-hi ia obtenir informació sobre el tractament realitzat
 • Dret a obtenir una còpia de les vostres dades personals.
 • Dret de rectificació.
  Els usuaris tenen dret que Wetopi rectifiqui les dades personals en el cas que fossin inexactes o incomplets.
 • Dret de supressió.
  Els usuaris tenen dret que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquestes ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser proporcionades o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.
 • Dret de limitació del tractament.
  Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s’hi apliquin les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en els supòsits previstos a l’art. 18 del RGPD.
 • Dret a la portabilitat.
  Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l’usuari i hagin estat facilitades per aquest.

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les maneres següents:

 • Si sou clients de Wetopi, els usuaris podran comprovar en cada moment les vostres dades personals a través de l’apartat «Les meves dades» de l’eina «Panel de control», a la qual s’accedeix autenticat des de https://app.wetopi.com/. També podran enviar un missatge a través de l’apartat «Ajuda» de la dita eina, indicant el dret que desitgen exercir.
 • Tant si són clients de Wetopi com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l’enviament d’una comunicació per correu electrònic a l’adreça info@wetopi.com

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, Wetopi es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que se’n derivin o el dret de negar-se a actuar respecte d’aquestes, d’acord amb el que estableix l’art. 12.5 RGPD.

Autoritat de control

Els usuaris i/o clients podran adreçar-se a l’autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les dades personals no ha estat realitzat d’acord amb la legislació vigent.

L’autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte de les quals es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret a https://www.aepd.es/agencia/contacto.html.

Transferències internacionals de dades

En aquells productes i serveis de Wetopi en què es requereixi la realització de transferències internacionals per possibilitar la prestació dels mateixos, aquesta circumstància serà recollida a les Condicions Específiques que siguin d’aplicació al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest de forma prèvia a aquestes.

Wetopi com a encarregat del tractament

Conformement a l’article 28 RGPD i concordants, Wetopi tractarà les dades personals respecte a les quals el client ostenta la condició de responsable o encarregat del tractament, quan això resulti necessari per a l’adequada prestació dels serveis contractats. En aquest cas, Wetopi actuarà com a encarregat del tractament, d’acord amb els termes que s’indiquen a continuació:

 • Wetopi únicament tractarà les dades d’acord amb les instruccions del client responsable o encarregat del tractament, no utilitzant-les per a un fi diferent del que figura a la present Política de protecció de dades i/o en les condicions contractuals que siguin aplicables.
 • Complida la prestació dels serveis que motivin el tractament de les dades personals, aquestes seran destruïdes, igual que qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal o qualsevol tipus d’informació que s’hagi generat durant, per i/o per la prestació dels serveis objecte de les corresponents condicions. No obstant això, Wetopi podrà mantenir degudament bloquejades les dades esmentades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el client.
 • En cas que Wetopi destini les dades a una altra finalitat o les comuniqui o utilitzi incomplint aquesta Política de protecció de dades i/o les corresponents Condicions del servei, serà considerat també responsable del tractament.
 • Wetopi s’obliga, de conformitat amb l’article 28 del RGPD, a mantenir el degut secret professional respecte de les dades personals a què hagi d’accedir i/o tractar per tal de complir en cada cas amb l’objecte de les Condicions del servei que li siguin aplicables, tant durant com després de la terminació dels mateixos, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per a la finalitat prevista en cada cas ia exigir el mateix nivell de compromís a qualsevol persona que dins de la seva organització participi en qualsevol fase del tractament de les dades personals responsabilitat del client.
 • D’acord amb el que estableix el RGPD seran d’aplicació les regles següents en relació amb la forma i les modalitats d’accés a les dades per a la prestació dels serveis:
  • En el cas que Wetopi hagi d’accedir als recursos de tractament situats a les instal·lacions del client, aquest últim serà responsable d’establir i implementar la política i mesures de seguretat, així com de comunicar-les a Wetopi, que es compromet a respectar-les ja exigir-ne el compliment a les persones de la seva organització que participin en la prestació dels serveis.
  • Quan Wetopi accedeixi via remota als recursos de tractament de dades responsabilitat del client, aquest últim haurà d’establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus sistemes de tractament remots, sent Wetopi responsable d’establir i implementar la política i mesures de seguretat en els seus sistemes propis sistemes locals.
  • Quan el servei sigui prestat per Wetopi als seus propis locals, Wetopi ha de recollir en el Registre d’activitats les circumstàncies relatives al tractament de dades en els termes exigits pel RGPD, incloent-hi les mesures de seguretat corresponents a aquest tractament.
 • L’accés i/o tractament a les dades per Wetopi, sens perjudici de les disposicions legals o reglamentàries específiques vigents que poguessin resultar aplicables en cada cas o les que per pròpia iniciativa adopti Wetopi, estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per a:
  • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals ràpidament, en cas d’incident físic o tècnic.
  • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
  • Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
 • El client autoritza Wetopi, en qualitat d’encarregat del tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compte del client, els serveis d’emmagatzematge, custòdia de les còpies de seguretat de dades i seguretat, i aquells que fossin necessaris per possibilitar la prestació dels serveis contractats, respectant en tot cas les obligacions imposades pel RGPD i la seva normativa de desenvolupament. En qualsevol moment, el client podrà adreçar-se a Wetopi per conèixer la identitat de les entitats subcontractades per a la prestació dels serveis indicats, que actuaran de conformitat amb els termes previstos en aquest document i prèvia formalització amb Wetopi d’un contracte de tractament de dades conforme a l’art. 28.4 del RGPD.
 • El client autoritza Wetopi a realitzar les accions que s’indiquen a continuació, sempre que siguin necessàries per executar la prestació dels serveis. Aquesta autorització queda limitada a la/les actuació/s necessària/es per a la prestació de cada servei i amb una durada màxima vinculada a la vigència de les Condicions contractuals aplicables:
  • A dur a terme el tractament de les dades personals en dispositius portàtils únicament pels usuaris o perfils dusuaris assignats a la prestació dels serveis.
  • A dur a terme el tractament fora dels locals del client o de Wetopi, únicament pels usuaris o perfils dusuaris assignats a la prestació dels serveis.
  • L’entrada i la sortida dels suports i documents que continguin dades personals, inclosos els compresos i/o annexos a un correu electrònic, fora dels locals sota el control del client responsable del tractament.
  • L’execució dels procediments de recuperació de dades que Wetopi es vegi a l’obligació de realitzar.
 • Wetopi no es fa responsable de l’incompliment de les obligacions derivades del RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l’usuari i/o client pel que fa a la seva activitat i que estigui relacionat amb l’execució del contracte o relacions comercials que l’uneixin a Wetopi. Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.